Mniejszości etniczne w Polsce

Zgodnie z ustawą z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w Polsce wyodrębnia się cztery mniejszości etniczne. Pierwsza z nich to mniejszość karaimska, a w spisie powszechnym z 2011 roku przynależność do Karaimów zadeklarowało 346 osób. Przed II wojną światową była to grupa o wiele liczniejsza, ponieważ w granicach Polski znajdowała się wówczas Litwa Środkowa. Kolejną mniejszością etniczną wyodrębnioną w ustawie jest mniejszość łemkowska.

To takiego pochodzenia w spisie powszechnym przyznało się ponad 11 tysięcy osób. Zamieszkują oni głównie obszar południowo-wschodni kraju. Trzecią mniejszością uznaną prawnie są Romowie i jest ich w Polsce około 17 tysięcy. Jednocześnie przez zupełnie odmienną od polskiej kulturę i pewną niechęć do asymilacji z naszymi rodakami, Romowie zostali uznani za najmniej lubianą ludność obcego pochodzenia w naszym kraju. Ostatnią mniejszością etniczną, o której wspomina ustawa są Tatarzy, których w Polsce mieszka około 5 tysięcy.